Zmiany w prawie spadkowym cz. 2

W dniu 18.10.2015r., oprócz zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie części przepisów prawa spadkowego, weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące m.in. kwestie zabezpieczenia spadku, sporządzenia wykazu inwentarza i spisu inwentarza.

W zakresie zabezpieczenia spadku zmieniła się regulacje co do właściwości sądu, podstawy zabezpieczenia, kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz podstawy do jego udzielenia przez sąd z urzędu. Zmianom uległy również postanowienia co do wykonania postanowień o zabezpieczeniu spadku oraz środków jakie mogą zostać zastosowane przy zabezpieczeniu spadku. Istotnym jest zapis, iż przepisy regulujące zabezpieczenie spadku stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

W ślad za wprowadzoną w Kodeksie cywilnym nową instytucją wykazu inwentarza unormowano sposób jego składania w sądzie spadku – za pośrednictwem sadu lub notariusza. Sąd spadku każdorazowo winien zarządzić ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

Zmiany objęły również sposób sporządzenia spisu inwentarza na podstawie postanowienia sądu. Dodatkowo wprowadzono możliwość sporządzenia spisu inwentarza przez komornika na zlecenie uprawnionych podmiotów.

Wspomnianą nowelizacją wprowadzono także szereg unormowań, np. co do sposobu ogłaszania o sporządzeniu wykazu i spisu inwentarza, wykonywania postanowień sądu w przedmiocie zabezpieczenia spadku, czynności komornika podejmowanych w związku z zabezpieczeniem spadku i sporządzaniem spisu inwentarza. Istotnym jest nowe uprawnienie komornika, który może wydać odpowiednia sumę pieniężną osobie ponoszącej koszty pogrzebu.

 

WAŻNE! Do postępowań w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, w tym postępowań mających na celu wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się przepisy dotychczasowe.