Zmiany w kodeksie rodzinnym dot. pochodzenia dziecka

W dniu 1 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności regulująca m.in. kwestie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Wraz ze zmianami stanu prawnego jakie niesie wejście w życie wspomnianej ustawy zaszła potrzeba dokonania zamian w przepisach Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego – co też dokonano na mocy wspominanej ustawy.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego m.in. objęła art. 62 KRO, który to ustanawiał domniemanie dotyczące pochodzenia dziecka od drugiego męża matki. Domniemanie to obecnie nie   dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Nowe brzmienie ma również art. 68 KRO, który stanowi, że: „Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.”

Na skutek dokonanej nowelizacji pojawiły się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dwa nowe przepisy. Są to:

– art. 751 w brzmieniu:

„§ 1. Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.

2. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w § 1, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

3. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.

4. Przepisów art. 73 § 1 i 4 oraz art. 74 nie stosuje się.”;

– oraz art. 811 w brzmieniu:

” W przypadku gdy uznanie ojcostwa nastąpiło na podstawie art. 751, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w art. 751 § 1.”;

Natomiast na skutek zmiany brzmienia art. 85 § 1 KRO domniemanie pochodzenia dziecka obejmuje również mężczyznę, który był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.