Skarga na wyrok Sądu Odwoławczego

Skarga na wyrok Sądu Odwoławczego

Ustawą z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (obowiązującą od 15.04.2016r.) wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jest nim  skarga na wyrok sądu odwoławczego, którą obecnie regulują przepisy Rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego  od  art. 539a do art. 539f k.p.k.).

Skarga ta przysługuje od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Wyrok ten można zaskarżyć w całości lub w części. Skargę można oprzeć wyłącznie na zarzutach naruszenia art. 437 k.p.k., który reguluje rodzaje orzeczeń wydawanych przez sąd odwoławczy oraz z powodu uchybień określonych w  art. 439 § 1 k.p.k. , a więc z powodu tzw. bezwzględnych podstaw odwoławczych.

Skarga na wyrok sądu odwoławczego przysługuje do Sądu Najwyższego, a wnieść ją mogą strony postępowania. Termin do jej wniesienia wynosi 7 dni, a liczony jest od dnia doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem. Stąd też – tak jak w przypadku kasacji – najpierw należy w terminie 7 dni od wydania wyroku sądu odwoławczego wnieść wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia na piśmie. Istnieje również możliwość wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego w terminie 7 dni od jego ogłoszenia bez wcześniejszego wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia. Strona niewnosząca skargi ma możliwość wniesienia pisemnej odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od doręczenia jej odpisu skargi.

Co istotne, wniesienie skargi na wyrok sądu odwoławczego nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego wyroku. Sad Najwyższy, po przekazaniu sprawy w razie potrzeby orzeka w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.  W przypadku wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zażalenie na to postanowienie przysługuje do równorzędnego składu Sądu Najwyższego.

Skarga rozpoznawana jest w Sądzie Najwyższym na posiedzeniu bez udziału stron. Sąd Najwyższy wydaje postanowienie oddalające skargę albo wyrok uchylający zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazujący sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

Do postępowania toczącego się w związku ze złożoną skargą na wyrok sądu odwoławczego stosuje się odpowiednio niektóre przepisy regulujące postępowanie odwoławcze oraz kasację , które zostały wyszczególnione w art. 539 f k.p.k.