Przedawnienie w prawie karnym

Z dniem 02.03.2016r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego. Nowelizacja ta dokonana została ustawą z dnia 15.01.2016r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, a jej zakres ogranicza się wyłącznie do zmiany art. 102 k.k.

Jednakże dokonana zmiana art. 102 k.k. ma bardzo istotne znaczenie, albowiem w sposób znaczący wydłuża okres przedawnienia karalności przestępstw. Nowe brzmienie art. 102 k.k. mówi, że jeżeli  w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Oznacza to, iż jeżeli w okresie biegu przedawnienia karalności przestępstwa (określonego w art. 101 k.k.) doszło do wszczęcia postępowania karnego w sprawie – a nie koniecznie już przeciwko konkretnej osobie (In personam), to okres przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 101 § 1 k.k. wydłuża się o dalsze 10 lat, a nie jak było dotychczas o 5 lat  (od upływu okresu wskazanego w art. 101 § 1 k.k.). Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania karnego w stosunku do  innych przestępstw (np.  ściganych z oskarżenia prywatnego ) okres przedawnienia ulega przedłużeniu o 5 lat jak dotychczas.

Znowelizowany art. 102 k.k. w zakresie w jakim uzależnia przedłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw z uwagi na wszczęcie postępowania karnego w okresie biegu przedawnienia stanowi powrót do rozwiązania z art. 106 k.k. z 1969r. Wówczas również wystarczyło wszczęcie postępowania „w sprawie”, a nie przeciwko osobie.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy nowelizującej Kodeks karny do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.