Prawo Cudzoziemców

– o wydalenie;

– o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas określony;

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

– o azyl;

– o zgodę na pobyt tolerowany;

– o nadanie statusu uchodźcy;

– o nadanie obywatelstwa polskiego;