Odsetki Ustawowe

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH

Z dniem 01.01.2016r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 09.10.2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta objęła przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie odsetek ustawowych, tj. art. 359 oraz art. 481.

Pierwszy ze zmienionych przepisów (art. 359 kc) dotyczy tzw. odsetek ustawowych od kapitału. W tym zakresie uległa zmianie wysokość tych odsetek. W chwili obecnej odsetki te równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Wcześniej wysokość odsetek ustawowych określała Rada Ministrów w formie rozporządzenia biorąc pod uwagę m.in. wysokość rynkowych stóp procentowych. Zmianie uległa również wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnej i obecnie nie mogą one w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Drugi ze znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego (art. 481 kc) dotyczy odsetek ustawowych za opóźnienie. W tym wypadku uległ zmianie sposób określenia ich wysokości. W chwili obecnej, w przypadku gdy stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej , wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W art. 481 KC dodano paragrafy 21, 22, 23 regulujące kwestię maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie. I tak, maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnieni – w przeciwnym bądź razie należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku gdy dokonano wyboru prawa obcego – wówczas stosuje się przepisy ustawy.

Wysokość odsetek ustawowych od kapitału oraz odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest w formie obwieszczenia przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.