KPC – zmiany, zmiany, zmiany ….

Ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw doszło do kolejnej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 17.11.1964r.

Wspomniana nowelizacja dokonuje zmian wielu przepisów oraz wprowadza nowe uregulowania do KPC. Nowelizacja jest dość obszerna i dlatego poniżej wskazuje jedynie niektóre wprowadzone zmiany w KPC.

Do najistotniejszych zmian jakie zachodzą w procedurze cywilnej należy zaliczyć uzyskanie mocy dowodowej elektronicznych form zapisu treści – sms-y, mms-y, e-maile, nagrania – równej mocy dowodowej formy papierowej.

Od 8 września 2016r. istnieje również możliwość nagrywania przez stronę przebiegu posiedzenia Sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. W tym celu strona winna zgłosić wniosek w tym zakresie, a Sąd winien udzielić zgody na nagrywanie, o ile nie będą temu stały na przeszkodzie względy prawidłowości postępowania (dodany art. 1621 KPC).

Swoistą nowością jest również możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym – zgodnie z dodanym art. 148 1 KPC. Może do tego dojść gdy pozwany uznał powództwo lub gdy na podstawie złożonych przez strony pism procesowych (w tym zarzutów i sprzeciwu od nakazów zapłaty i wyroku zaocznego), mając na względzie twierdzenia stron i zgłoszone wnioski dowodowe, Sąd dojdzie do przekonania, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W takich przypadkach Sąd wydaje postanowienia dowodowe na posiedzeniu niejawnym. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, gdy strona w pierwszym piśmie procesowym złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo.

Inną istotną zmianą procedury cywilnej jest również możliwość wzywania przez Sąd strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który Sąd uzna za najbardziej celowy, z pominięciem sposobów doręczeń wskazanych w innych przepisach KPC. Dowolność formy wezwań możliwa jest jeśli Sąd uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie wówczas jest skuteczne, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata w terminach na tydzień przed posiedzeniem, a w sprawach pilnych na trzy dni przed posiedzeniem. Kwestę tą reguluje dodany art. 149 1 KPC.

Oprócz wskazanych powyżej nowych uregulowań dokonano również wiele innych istotnych zmian, na przykład w postępowaniu egzekucyjnym. Założeniem ustawodawcy było przyspieszenie postępowania cywilnego, do czego mają doprowadzić m.in. wspominane powyżej zmiany.

Część przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw wchodzi w życie 8 września 2016r. i będą one mieć w większości zastosowanie do spraw wszczętych od tej daty.