Kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego


Z dniem 1 marca 2017r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego.

 

Nowelizacją tą wprowadzono do Kodeksu Karnego definicję faktury, za którą to uznaje się dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 115 § 14a k.k.).

 

W Rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego pojawiły się również nowe czyny zabronione.

 

Nowy art. 270a określa penalizuje zachowanie polegające na podrabianiu lub przerabianiu, w celu użycia za autentyczną, faktury w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub na używaniu takiej faktury jako autentycznej. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Natomiast w dalszych paragrafach art. 270a k.k. określono inne typy tego przestępstwa. W § 2 pojawiło się przestępstwo stanowiące zbrodnię, a polegające na tym , że jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Z kolei w § 3 art. 270a k.k. wskazano, iż w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowym przestępstwem stało się także zachowanie wskazane w dodanym art. 271a k.k. Według § 1 tegoż przepisu ten kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W paragrafie § 2 art. 271a k.k. ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przestępstwo stanowiące zbrodnię. Zbrodni tej dopuszcza się sprawca czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. W tym przypadku kara pozbawienia wolności nie może zostać orzeczona na czas krótszy niż 3 lata.

Również i w tym przypadku ustawodawca przewidział czyn stanowiący przypadek mniejszej wagi. Został on określony w § 3 art. 271a k.k. i stanowi, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

W znowelizowanym Kodeksie Karnym znalazły się również nowe artykuły oznaczone jako art. 277a-277d.

Art. 277a § 1 k.k. przewiduje surowszą odpowiedzialność karną dla sprawców przestępstw określonych w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. W tym przypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W § 2 art. 277a k.k. ustawodawca ponownie przewidział możliwość uznania zachowania sprawy przestępstwa określonego w § 1 za wypadek mniejszej wagi i wówczas zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi do lat 5.

Z kolei dodany art. 277b k.k. przewiduje, że w razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 albo art. 277a § 1, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania przez Sąd instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary. Według dodanego art. 277c § 1 k.k. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub 2 lub art. 271a § 1 lub 2, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział. Co więcej, stosownie do § 3 art. 277c k.k., Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 277a § 1, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Z kolei w oparciu o § 2 art. 277c k.k.  Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1, 2 lub 3, art. 271a § 1,2 lub 3 lub art. 277a § 2, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Ostatnim dodanym przepisem w Rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego  jest art. 277d., który stanowi, że przepisy art. 277c § 1 i 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.