„Doniosłość” uchwał NSA

W dniu 27 stycznia 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt I GSK 1808/14 potwierdził, iż Wojewódzkie Sądy Administracyjne nie mogą samodzielnie zmieniać przyjętej przez NSA linii orzeczniczej.

W tezie powołanego wyżej wyroku czytamy: „ Z treści art. 269 § 1 p.p.s.a. zasadnie wywodzi się , że uchwały mają moc wiążącą. Składowi sądu administracyjnego rozpoznającemu sprawę – jeżeli nie przedstawi powstałego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi – nie wolno samodzielnie przyjmować wykładni prawa odmiennej od tej, jaka została przyjęta przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego.”

Z treści przepisu art. 269 § 1 p.p.s.a. wynika bowiem,  że uchwały NSA mają moc wiążącą. Jeżeli więc jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, winien on  przedstawić powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi.