Solidarna odpowiedzialność inwestora, wykonawcy – wynagrodzenie podwykonawcy – roboty budowlane

Informacje na temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane.W dniu 10 lipca 2015 r. zostało wydane orzeczenie przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 45/15 w którym odniesiono się do  kwestii związanej z odpowiedzialności inwestora w przypadku odstąpienia przez wykonawcę  od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą. Mianowicie Sąd Najwyższy uznał, iż inwestor w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności solida...
More