KPC – zmiany, zmiany, zmiany ….

Ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw doszło do kolejnej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 17.11.1964r. Wspomniana nowelizacja dokonuje zmian wielu przepisów oraz wprowadza nowe uregulowania do KPC. Nowelizacja jest dość obszerna i dlatego poniżej wskazuje jedynie niektóre wprowadzone zmiany w KPC. Do najistotniejszych zmian jakie zachodzą w procedurze cywilnej należy zaliczyć uzyskanie mocy ...
More

„Doniosłość” uchwał NSA

W dniu 27 stycznia 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt I GSK 1808/14 potwierdził, iż Wojewódzkie Sądy Administracyjne nie mogą samodzielnie zmieniać przyjętej przez NSA linii orzeczniczej.W tezie powołanego wyżej wyroku czytamy: „ Z treści art. 269 § 1 p.p.s.a. zasadnie wywodzi się , że uchwały mają moc wiążącą. Składowi sądu administracyjnego rozpoznającemu sprawę - jeżeli nie przedstawi powstałego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia odpowiedniemu ...
More

Skarga na wyrok Sądu Odwoławczego

Skarga na wyrok Sądu OdwoławczegoUstawą z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (obowiązującą od 15.04.2016r.) wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jest nim  skarga na wyrok sądu odwoławczego, którą obecnie regulują przepisy Rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego  od  art. 539a do art. 539f k.p.k.).Skarga ta przysługuje od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwsz...
More

Przedawnienie w prawie karnym

Z dniem 02.03.2016r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego. Nowelizacja ta dokonana została ustawą z dnia 15.01.2016r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, a jej zakres ogranicza się wyłącznie do zmiany art. 102 k.k.Jednakże dokonana zmiana art. 102 k.k. ma bardzo istotne znaczenie, albowiem w sposób znaczący wydłuża okres przedawnienia karalności przestępstw. Nowe brzmienie art. 102 k.k. mówi, że jeżeli  w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestę...
More

Odsetki Ustawowe

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCHZ dniem 01.01.2016r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 09.10.2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta objęła przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie odsetek ustawowych, tj. art. 359 oraz art. 481.Pierwszy ze zmienionych przepisów (art. 359 kc) dotyczy tzw. odsetek ustawowych od kapitału. W tym zakresie uległa zmian...
More