Kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego

Z dniem 1 marca 2017r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego. Nowelizacją tą wprowadzono do Kodeksu Karnego definicję faktury, za którą to uznaje się dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 115 § 14a k.k.). W Rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego pojawiły się również nowe czyny zabronione. Nowy art. 270a określa penalizuje zachowanie polegające na podrabianiu lub przerabianiu, w ce...
More

Przedawnienie przy cesji wierzytelności

 W Uchwale z dnia 29.06.2016r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 29/16 wyraził stanowisko, że: „ Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)” W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, iż nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierz...
More