Odsetki Ustawowe

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH Z dniem 01.01.2016r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 09.10.2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta objęła przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie odsetek ustawowych, tj. art. 359 oraz art. 481. Pierwszy ze zmienionych przepisów (art. 359 kc) dotyczy tzw. odsetek ustawowych od kapitału. W tym zakresie uległa zmian...
More

Ochrona lokatorów w prawie karnym

W dniu 7 stycznia 2016 r. wchodzi w życie kolejna zmiana kodeksu karnego. Dotyczy ona przepisu art 191 poprzez dodanie par. 1a który penalizuje stosowanie przemocy innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Powyższa zmiana ma istotne znaczenie dla najemców lokali w szczególności w sytuacji kiedy Wynajmujący czy też inna osoba stosują pewnego rodzaju przymus dla osiągnięcia celu w postaci np. wyprowadzki lokatora. Ch...
More

Zmiany w kodeksie rodzinnym dot. pochodzenia dziecka

W dniu 1 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności regulująca m.in. kwestie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Wraz ze zmianami stanu prawnego jakie niesie wejście w życie wspomnianej ustawy zaszła potrzeba dokonania zamian w przepisach Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego – co też dokonano na mocy wspominanej ustawy. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego m.in. objęła art. 62 KRO, który to ustanawiał domniemanie dotyczą...
More

Zmiany w prawie spadkowym cz. 2

W dniu 18.10.2015r., oprócz zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie części przepisów prawa spadkowego, weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące m.in. kwestie zabezpieczenia spadku, sporządzenia wykazu inwentarza i spisu inwentarza. W zakresie zabezpieczenia spadku zmieniła się regulacje co do właściwości sądu, podstawy zabezpieczenia, kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz podstawy do jego udzielenia przez sąd z urzędu. ...
More

Zmiany w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015r.  weszły w życie nowe przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zmiany zasad odpowiedzialności za długi spadkowe. Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie odpowiedzialności z tzw. dobrodziejem inwentarza, czyli do wysokości wartości aktywów spadkowych, w miejsce do tej pory obowiązującej zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Do tej pory, gdy spadkobierca nie chciał spłacać długów spadkowych musiał złożyć w sądzie lub u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku lub - gdy nie...
More