Skarga na wyrok Sądu Odwoławczego

Skarga na wyrok Sądu OdwoławczegoUstawą z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (obowiązującą od 15.04.2016r.) wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jest nim  skarga na wyrok sądu odwoławczego, którą obecnie regulują przepisy Rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego  od  art. 539a do art. 539f k.p.k.).Skarga ta przysługuje od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwsz...
More

Przedawnienie w prawie karnym

Z dniem 02.03.2016r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego. Nowelizacja ta dokonana została ustawą z dnia 15.01.2016r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, a jej zakres ogranicza się wyłącznie do zmiany art. 102 k.k.Jednakże dokonana zmiana art. 102 k.k. ma bardzo istotne znaczenie, albowiem w sposób znaczący wydłuża okres przedawnienia karalności przestępstw. Nowe brzmienie art. 102 k.k. mówi, że jeżeli  w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestę...
More

Odsetki Ustawowe

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCHZ dniem 01.01.2016r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 09.10.2015r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta objęła przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie odsetek ustawowych, tj. art. 359 oraz art. 481.Pierwszy ze zmienionych przepisów (art. 359 kc) dotyczy tzw. odsetek ustawowych od kapitału. W tym zakresie uległa zmian...
More

Ochrona lokatorów w prawie karnym

W dniu 7 stycznia 2016 r. wchodzi w życie kolejna zmiana kodeksu karnego. Dotyczy ona przepisu art 191 poprzez dodanie par. 1a który penalizuje stosowanie przemocy innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.Powyższa zmiana ma istotne znaczenie dla najemców lokali w szczególności w sytuacji kiedy Wynajmujący czy też inna osoba stosują pewnego rodzaju przymus dla osiągnięcia celu w postaci np. wyprowadzki lokatora. Ch...
More

Zmiany w kodeksie rodzinnym dot. pochodzenia dziecka

W dniu 1 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności regulująca m.in. kwestie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Wraz ze zmianami stanu prawnego jakie niesie wejście w życie wspomnianej ustawy zaszła potrzeba dokonania zamian w przepisach Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego – co też dokonano na mocy wspominanej ustawy.Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego m.in. objęła art. 62 KRO, który to ustanawiał domniemanie dotyczą...
More