Kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego

Z dniem 1 marca 2017r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego. Nowelizacją tą wprowadzono do Kodeksu Karnego definicję faktury, za którą to uznaje się dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 115 § 14a k.k.). W Rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego pojawiły się również nowe czyny zabronione. Nowy art. 270a określa penalizuje zachowanie polegające na podrabianiu lub przerabianiu, w ce...
More

Przedawnienie przy cesji wierzytelności

 W Uchwale z dnia 29.06.2016r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 29/16 wyraził stanowisko, że: „ Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)” W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, iż nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierz...
More

KPC – zmiany, zmiany, zmiany ….

Ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw doszło do kolejnej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 17.11.1964r. Wspomniana nowelizacja dokonuje zmian wielu przepisów oraz wprowadza nowe uregulowania do KPC. Nowelizacja jest dość obszerna i dlatego poniżej wskazuje jedynie niektóre wprowadzone zmiany w KPC. Do najistotniejszych zmian jakie zachodzą w procedurze cywilnej należy zaliczyć uzyskanie mocy ...
More

„Doniosłość” uchwał NSA

W dniu 27 stycznia 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt I GSK 1808/14 potwierdził, iż Wojewódzkie Sądy Administracyjne nie mogą samodzielnie zmieniać przyjętej przez NSA linii orzeczniczej.W tezie powołanego wyżej wyroku czytamy: „ Z treści art. 269 § 1 p.p.s.a. zasadnie wywodzi się , że uchwały mają moc wiążącą. Składowi sądu administracyjnego rozpoznającemu sprawę - jeżeli nie przedstawi powstałego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia odpowiedniemu ...
More